Menu Close

Nuostatai

 

PATVIRTINTA

                                                                                              Kauno rajono savivaldybės tarybos

                                                                                              2013-06-27 sprendimu Nr. TS-267

 KAUNO R. LAPIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO

 NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Kauno r. Lapių lopšelio-darželio nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kauno r. Lapių lopšelio-darželio (toliau – Lopšelis-darželis) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, jos kompetenciją, buveinę, Lopšelio-darželio grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formą, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, Lopšelio-darželio teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, Lopšelio-darželio turtą ir lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir Lopšelio-darželio veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
 2. Lopšelio-darželio oficialus pavadinimas – Kauno r. Lapių lopšelis-darželis , trumpasis pavadinimas – Lapių lopšelis-darželis. Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 191096538.
 3. Lopšelio-darželio istorija: 1985 m. rugsėjo 27 d. įsteigtas (Aktas Valstybiniam pastato priėmimui, 1985m. rugsėjo mėn.) lopšelis – darželis. Veiklą pradėjo 1986 m. sausio 2 d.
 4. Lopšelio-darželio teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 5. Lopšelio-darželio priklausomybė – savivaldybės Lopšelis-darželis.
 6. Lopšelio-darželio savininkas – Kauno rajono savivaldybė.
 7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kauno rajono savivaldybės taryba. Kaunorajono savivaldybės taryba tvirtina biudžetinės įstaigos nuostatus: priima į pareigas ir iš jų atleidžia biudžetinės įstaigos vadovą; priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos buveinės pakeitimo; priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo; priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo; skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus; sprendžia kitus įstatymuose ir biudžetinės įstaigos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
 8. Lopšelio-darželio buveinė – Kauno r., Lapių mstl., Mokyklos g. 4, LT – 54434.
 9. Lopšelio-darželio grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla.
 10. Tipas – lopšelis-darželis.
 11. Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis.
 12. Mokymo kalba – lietuvių.
 13. Mokymo forma (darbo forma) – dieninė.
 14. Lopšelis-darželis yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą, atributiką, neturintis savarankiškos atsiskaitomosios sąskaitos (buhalterinę apskaitą tvarko Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus centralizuota buhalterija), savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 II. LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

       15. Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas.

        16. Lopšelio-darželio švietimo veiklos rūšys:

16.1. pagrindinė švietimo veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;

16.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

16.2.1. priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;

16.2.2. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

         17. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

17.1. maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

17.2. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

17.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

        18. Lopšelio-darželio veiklos tikslas – teikti kokybišką, vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, tautinius, socialinius, pažintinius poreikius, sudaryti prielaidas jo tolimesniam sėkmingam mokymui(si) mokykloje.

         19. Lopšelio-darželio veiklos uždaviniai:

19.1. teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;

19.2. užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą;

19.3. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką;

19.4. sudaryti optimalias socializacijos, ugdymo(si) sąlygas;

19.5. bendradarbiaujant su šeima, siekti individualios vaiko pažangos;

19.6. teikti ugdytiniams reikiamą pagalbą.

20. Vykdydamas jam pavestus uždavinius Lopšelis-darželis:

20.1. vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, atsižvelgdamas į mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja priešmokyklinio ugdymo turinį;

20.2. rengia individualią ikimokyklinio ugdymo  programą;

20.3. įgyvendina individualią ikimokyklinio ir bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina kokybišką ugdymą;

20.4. teikia informacinę, socialinę, pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą;

20.5. nustato mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius, įgyvendina mokinių sveikatos stiprinimo programas, teikia specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

20.6. organizuoja tėvų (globėjų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;

20.7. sudaro sąlygas darbuotojams tobulėti profesinėje srityje;

20.8. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią ugdymosi ir darbo aplinką;

20.9. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą edukacinę aplinką ir materialinę bazę, vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais teisės aktais;

20.10. organizuoja vaikų maitinimą Lopšelyje-darželyje;

20.11. viešai skelbia informaciją apie Lopšelio-darželio veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

20.12. vykdo veiklos įsivertinimą;

20.13. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

 III. LOPŠELIO-DARŽELIO TEISĖS IR PAREIGOS

        21. Lopšelis-darželis, įgyvendindamas jam pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdamas jam paskirtas funkcijas, turi teisę:

21.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymo(si) veiklos būdus;

21.2. kurti naujus ugdymo ir ugdymo(si) modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą(si);

21.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

21.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

21.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

21.6. nustatytiteikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo bei kitų įstatymų nustatyta tvarka jų nenustato Vyriausybė arba savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;

21.7. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

21.8. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

        22. Lopšelis-darželis privalo užtikrinti kokybišką ugdymą, sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos, žalingiems įpročiams aplinką, higienos normas atitinkančias ugdymo ir ugdymo(si) sąlygas, atvirumą vietos bendruomenei.

IV. LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

        23. Lopšelio-darželio veikla organizuojama pagal:

23.1. direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio strateginį planą, kuriam yra pritarusios Lopšelio-darželio taryba ir Lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;

23.2. direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Lopšelio-darželio taryba;

24.Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius. Vadovą konkurso būdu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas skiria ir iš jų atleidžia savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

25. Direktorius:

25.1. suderinęs su Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina Lopšelio-darželio vidaus struktūrą, Lopšelio-darželio darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir Lopšeliui-darželiui skirto mokos fondo;

25.2. nustato direktoriaus pavaduotojo ugdymui, ūkvedžio veiklos sritis;

25.3. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Lopšelio-darželio darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

25.4. priima mokinius Kauno rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

25.5. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėse nustato darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę;

25.6. suderinęs su Lopšelio-darželio taryba ar darbuotojų atstovais, tvirtina Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisykles;

25.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su ugdymu ir darbu susijusiais aspektais;

25.8. vadovauja Lopšelio-darželio strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Lopšelio-darželio veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Lopšelio-darželio veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

25.9. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

25.10. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodinę tarybą;

25.11. sudaro Lopšelio-darželio vardu sutartis Lopšelio-darželio funkcijoms atlikti;

25.12. organizuoja Lopšelio-darželio dokumentų saugojimą ir tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;

25.13. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Lopšelio-darželio turtą, lėšas ir jais disponuoja;

25.14. rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina optimalų jų valdymą ir naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka;

25.15. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

25.16. inicijuoja Lopšelio-darželio savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

25.17. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir Lopšeliui-darželiui teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

25.18. atstovauja Lopšeliui-darželiui kitose institucijose;

25.19. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui, ūkvedžiui;

25.20. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

26. Lopšelio-darželio direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Lopšelyje-darželyje, už demokratinį Lopšelio-darželio valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Lopšelio-darželio tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Lopšelio-darželio veiklos rezultatus.

27. Lopšelyje-darželyje metodinei veiklai organizuoti sudaroma metodinė taryba. Metodinė taryba skirta mokytojams kartu su švietimo pagalbos specialistais pasirengti ugdyti vaikus: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, ugdymo ir ugdymo(si) metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų vertinimo būdus, ugdymo(si) priemones ir patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį individualioms mokinių reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Lopšelio-darželio strateginiais tikslais, teikti Lopšelio-darželio direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.

28. Metodinės tarybos nariai yra ikimokyklinių grupių auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, švietimo pagalbos specialistai. Metodinei tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas pirmininkas. Metodinės tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

29. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Lopšelio-darželio direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

V. LOPŠELIO-DARŽELIO  SAVIVALDA

30. Lopšelio-darželio taryba yra aukščiausioji Lopšelio-darželio savivaldos institucija. Lopšelio-darželio taryba telkia Lopšelio-darželio mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam Lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti Lopšeliui-darželiui aktualius klausimus, padeda Lopšelio-darželio direktoriui atstovauti teisėtiems Lopšelio-darželio interesams.

31. Lopšelio-darželio tarybą sudaro 6 nariai. Taryba sudaroma lygiomis dalimis iš tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, vietos bendruomenės atstovų. Tėvų atstovai renkami atviru balsavimu visų grupių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos pirmininkų susirinkime, mokytojų atstovai renkami atviru balsavimu mokytojų tarybos posėdyje, vietos bendruomenės atstovus deleguoja Lopšelio-darželio direktorius. Taryba renkama trejiems metams. Išvykus Lopšelio-darželio tarybos nariui, naujas narys renkamas atitinkamos grupės narių susirinkime.

32. Lopšelio-darželio tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Esant balsų po lygiai, lemiamą balsą turi Lopšelio-darželio tarybos pirmininkas. Lopšelio-darželio direktorius tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

33. Lopšelio-darželio tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Lopšelio-darželio tarybos posėdyje.

34. Lopšelio-darželio taryba:

34.1. teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių:

34.2. pritaria Lopšelio-darželio strateginiam planui, Lopšelio-darželio metiniam veiklos planui, Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Lopšelio-darželio direktoriui.

34.3. teikia siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui dėl Lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ir papildymo, Lopšelio-darželio vidaus struktūros pertvarkos;

34.4. svarsto Lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;

34.5. išklauso Lopšelio-darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui dėl Lopšelio-darželio veiklos tobulinimo;

34.6. teikia siūlymus savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Lopšelio-darželio materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

34.7. svarsto mokytojų metodinės tarybos, tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui;

34.8. teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

34.9. svarsto Lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus.

35. Lopšelio-darželio tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

36. Lopšelio-darželio taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Lopšelio-darželio bendruomenei.

37. Lopšelio-darželio mokytojų taryba – nuolat veikianti Lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi Lopšelio-darželio dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistas, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

38. Mokytojų tarybai vadovauja Lopšelio-darželio direktorius.

39. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Lopšelio-darželio direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

40. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Lopšelio-darželio direktoriaus teikiamais klausimais.

41. Grupės mokinių tėvų (globėjų) savivaldą sudaro visi tos grupės mokinių tėvai (globėjai). Grupės mokinių tėvų (globėjų) savivaldos institucijai vadovauja susirinkimo metu išrinktas pirmininkas. Grupės tėvų (globėjų) savivaldos institucija aptaria su grupės auklėtojais mokinių ugdymo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti grupės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymus Lopšelio-darželio tarybai ir direktoriui.

42. Mokinių ugdymo organizavimo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Lopšelio-darželio direktorius gali organizuoti grupių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos pirmininkų pasitarimus.

 VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 43. Darbuotojai į darbą Lopšelyje-darželyje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

44. Lopšelio-darželio darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

45. Lopšelio-darželio direktorius, pavaduotojas ugdymui, mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 VII. LOPŠELIO-DARŽELIO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

46. Lopšelis-darželis valdo pasitikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

         47. Lopšelio-darželio lėšos:

47.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

47.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

47.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

47.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

        48. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

        49. Lopšelio-darželio buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

        50. Lopšelio-darželio finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

       51. Lopšelio-darželio veiklos priežiūrą atlieka savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 52. Lopšelis-darželis informaciją apie veiklą viešai skelbia Lopšelio-darželio interneto svetainėje www.lapiudarzelis.lt, atitinkančioje teisės aktų nustatytus reikalavimus.

      53. Lopšelio-darželio interneto svetainėje skelbiama informacija apie Lopšelio-darželio vykdomas neformaliojo švietimo programas, priėmimo sąlygas, mokytojų kvalifikaciją, Lopšelio-darželio bendruomenės tradicijas, pasiekimus ir kitas Lopšelio-darželio vykdomas veiklas. Taip pat šioje svetainėje, vietinėje spaudoje ir kituose informacijos šaltiniuose skelbiami pranešimai, kuriuos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir/ar šiais Nuostatais reikia skelbti viešai.

        54. Lopšelio-darželio nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

         55. Lopšelio-darželio nuostatai keičiami ir papildomi savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, Lopšelio-darželio direktoriaus ar Lopšelio-darželio tarybos iniciatyva.

         56. Lopšelis-darželis registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

         57. Lopšelis-darželis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas teisės aktų nustatyta tvarka.

Meras                                                                                                                                                                                                  Valerijus Makūnas