Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/sbtema/domains/lapiudarzelis.lt/public_html/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 426
Menu Close

Specialistų paslaugos

Meninio ugdymo mokytojas

Menine ugdymo veikla siekiama visuminio muzikinio lavinimo.  Meninėje veikloje lavinama vaikų intonacija, formuojami įgūdžiai.

Meninio ugdymo mokytojo funkcijos:

 • improvizuojant ugdyti vaiko muzikinius gabumus;
 • žadinti vaiko tautinio tapatumo jausmą;
 • skatinti spontanišką meninę raišką kasdien;
 • naudoti įvairių meninių veiklų – muzikos, teatro, šokio technikas;
 • planuoti savo veiklą;
 • kurti aplinką, parinkti priemones;
 • ugdyti ir/ar dalyvauti ugdymo(si) procese;
 • vertinti, fiksuoti daromą vaikų pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus vaikų ugdymo klausimais;
 • inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

 

Logopedas

Diagnozuoja ir koreguoja kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus. Konsultuoja ugdytinių tėvus (globėjus), pedagogus dėl kalbos sutrikimo šalinimo būdų bei metodų.

Logopedo veikla yra kompleksinė, tiesiogiai susijusi su švietimo įstaigomis, šeimomis ir apima šias kryptis:

 •  Kalbos tyrimo: tai viena pagrindinių krypčių. Jos metu visapusiškai tiriama vaiko kalba (tartis, žodynas, gramatinė sandara, rišlioji kalba), išsiaiškinama ar kalba atlieka pagrindines funkcijas (komunikacinę, reguliacinę, apibendrinamąją), nustatoma kalbos sutrikimo priežastis, pobūdis, planuojama veikla kalbos sutrikimams šalinti, numatomos veikos raidos ir alternatyvinėsplėtojimo korekcijos kryptys.
 • Komunikavimo ir pedagoginio švietimo: logopedas rengia individualias ir grupines konsultacijas dėl kalbos sutrikimų šalinimo, konsultuoja tėvus (globėjus) ir mokytojus. Sunkesniais kalbos sutrikimų atvejais padeda auklėtojoms ir tėvams (globėjams) sudaryti individualią kalbos plėtojimo programą. Vykdo tėvų (globėjų), mokytojų ir kitų visuomenės narių švietimą aktualiais klausimais vaikų kalbos ugdymo, kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimo klausimais.
 • Ryšių su darželyje dirbančiais specialistais: logopedas dalyvauja specialiojo ugdymo komisijos veikloje, bendradarbiauja su darželio medicinos darbuotojais, kitais specialistais.
 • Tyrimo ir organizavimo: logopedas sistemingai kaupia logopedinio, pedagoginio ir medicininio tyrimo duomenis, juos gretina ir analizuoja, susipažįsta su naujomis kalbos bei korekcinio darbo metodikomis, išbando jų galimybes ir taiko jas savo darbe, turtina kabinetą vaizdine- metodine medžiaga.

 

 

VAIKŲ ATVEDIMO (PAĖMIMO Į NAMUS)

Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ TVARKA

1. Atvedant vaiką (-us) į lopšelį-darželį (toliau – darželis) būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, t.y. veido kaukę, respiratorių ar kitas apsaugos priemones ir pirštines.

2. Įeiti į darželį galima, tik paskambinus grupės telefonu (jis nurodytas ant lauko durų) ir gavus ikimokyklinio ugdymo mokytojos leidimą įeiti.

3. Jei prie įėjimo į darželį yra daugiau laukiančiųjų, laikytis saugaus 2 metrų atstumo ir nesibūriuoti daugiau negu 5 asmenims.

4. Įėjus į darželį dezinfekuoti rankas.

5. Rūbinėlėje nurengus vaiką palaukti, kol ikimokyklinio ugdymo mokytoja pamatuos jam temperatūrą ir įsitikins, kad nėra jokių kitų peršalimo ligų požymių (slogos, kosėjimo ir t.t.).

6. Pirmą kartą ateinant į darželį (po karantino) būtina pasirašytinai susipažinti su „Būtinosios sąlygos tėvams“ ir šį pasirašytą dokumentą pristatyti ikimokyklinio ugdymo mokytojai (pridedamas priedas, 1 lapas).

7. Atsiimant vaiką iš darželio, jei jis yra grupėje, laikytis tokios pačios saugios tvarkos (temperatūra nebus tikrinama).

8. Draudžiama vaikams neštis bet kokius žaislus, daiktus ar maisto produktus į ugdymo įstaigą.