Menu Close

Specialistų paslaugos

Meninio ugdymo mokytojas

Menine ugdymo veikla siekiama visuminio muzikinio lavinimo.  Meninėje veikloje lavinama vaikų intonacija, formuojami įgūdžiai.

Meninio ugdymo mokytojo funkcijos:

 • improvizuojant ugdyti vaiko muzikinius gabumus;
 • žadinti vaiko tautinio tapatumo jausmą;
 • skatinti spontanišką meninę raišką kasdien;
 • naudoti įvairių meninių veiklų – muzikos, teatro, šokio technikas;
 • planuoti savo veiklą;
 • kurti aplinką, parinkti priemones;
 • ugdyti ir/ar dalyvauti ugdymo(si) procese;
 • vertinti, fiksuoti daromą vaikų pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus vaikų ugdymo klausimais;
 • inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

 

Logopedas

Diagnozuoja ir koreguoja kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus. Konsultuoja ugdytinių tėvus (globėjus), pedagogus dėl kalbos sutrikimo šalinimo būdų bei metodų.

Logopedo veikla yra kompleksinė, tiesiogiai susijusi su švietimo įstaigomis, šeimomis ir apima šias kryptis:

 •  Kalbos tyrimo: tai viena pagrindinių krypčių. Jos metu visapusiškai tiriama vaiko kalba (tartis, žodynas, gramatinė sandara, rišlioji kalba), išsiaiškinama ar kalba atlieka pagrindines funkcijas (komunikacinę, reguliacinę, apibendrinamąją), nustatoma kalbos sutrikimo priežastis, pobūdis, planuojama veikla kalbos sutrikimams šalinti, numatomos veikos raidos ir alternatyvinėsplėtojimo korekcijos kryptys.
 • Komunikavimo ir pedagoginio švietimo: logopedas rengia individualias ir grupines konsultacijas dėl kalbos sutrikimų šalinimo, konsultuoja tėvus (globėjus) ir mokytojus. Sunkesniais kalbos sutrikimų atvejais padeda auklėtojoms ir tėvams (globėjams) sudaryti individualią kalbos plėtojimo programą. Vykdo tėvų (globėjų), mokytojų ir kitų visuomenės narių švietimą aktualiais klausimais vaikų kalbos ugdymo, kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimo klausimais.
 • Ryšių su darželyje dirbančiais specialistais: logopedas dalyvauja specialiojo ugdymo komisijos veikloje, bendradarbiauja su darželio medicinos darbuotojais, kitais specialistais.
 • Tyrimo ir organizavimo: logopedas sistemingai kaupia logopedinio, pedagoginio ir medicininio tyrimo duomenis, juos gretina ir analizuoja, susipažįsta su naujomis kalbos bei korekcinio darbo metodikomis, išbando jų galimybes ir taiko jas savo darbe, turtina kabinetą vaizdine- metodine medžiaga.

 

Psichologas

Įvertina ir padeda spręsti psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaujant su vaiku, jo tėvais (globėjais), mokytojais, Vaiko atvejo tarnyba.

Psichologo funkcijos:

 • Bendradarbiauja su mokytojais, logopedu ir kitais su vaiku dirbančiais specialistais, numatatnt ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba Vaiko gerovės komisijoje.
 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių vaikų tėvus (globėjus) šių problemų sprendimo klausimais.
 • Rengia individualias rekomendacijas, inicijuoja ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas.