Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

Darželio taryba

Pirmininkas – Inga Baronienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Nariai –  Irina Paškevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Justina Kymantė, tėvų atstovas;

Ričardas Barčiauskas, tėvų atstovas;

Snieguolė Čiubelienė, vietos bendruomenės atstovas;

Vaida Stanevičienė, vietos bendruomenės atstovas.

 

Darželio taryba atlieka šias funkcijas:

 • Teikia siūlymus dėl Lopšelio – darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • Teikia siūlymus Lopšelio – darželio direktoriui dėl Lopšelio – darželio nuostatų pakeitimo ir papildymo, Lopšelio – darželio vidaus struktūros pertvarkos;
 • Svarsto Lopšelio – darželio lėšų panaudojimo klausimus;
 • Išklauso Lopšelio – darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Lopšelio – darželio direktoriui dėl Lopšelio – darželio veiklos tobulinimo;
 • Teikia siūlymus savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Lopšelio – darželio materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • Teikia siūlymus Lopšelio – darželio darbo tobulinimo, saugių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo;
 • Talkina formuojant Lopšelio – darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • Svarsto Lopšelio – darželio direktoriaus teikiamus klausimus.

 

Mokytojų taryba

Pirmininkas – Ina Krisikaitienė, direktorė.

Nariai – Raminta Lisauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;

Rima Kilinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Justina Kymantė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Irina Paškevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rima Martišė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Inga Baronienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojas;

Kristina Vaičiūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Evelina Židanavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Liuda Jarošienė, logopedė;

Irena Brazauskienė, meninio ugdymo mokytoja;

Anželika Taluntienė, psichologė.

Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Lopšelio – darželio direktoriaus teikiamais klausimais.

 

Metodinė taryba

Pirmininkas – Raminta Lisauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;

Nariai – Irina Paškevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rima Kilinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Inga Baronienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Kristina Vaičiūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rima Martišė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Evelina Židanavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Justina Kymantė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Regina Nemunė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Irena Brazauskienė, meninio ugdymo mokytoja.

Metodinės tarybos funkcijos:

 • Nagrinėja ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo; strategijų įgyvendinimo klausimus; nustatyto metodinės veiklos prioritetus;
 • Nagrinėja ikimokyklinio ugdymo programas, aprobuoja grupių veiklos planus;
 • Nagrinėtjavaikų ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus;
 • Nagrinėja ugdymo turinio įgyvendinimo sėkmingumą, inicijuoja pedagogų gerosios patirties sklaidą, inovacijų diegimą lopšelyje – darželyje;
 • Inicijuoja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimą;
 • Bendradarbiautja su kitų savivaldybių metodinėmis tarybomis bei socialiniais partneriais;
 • Teiktia siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais vadovui, jo pavaduotojui ugdymui, Mokytojų tarybai.

 

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkas – Ina Krisikaitienė, direktorė;

Nariai – Liuda Jarošienė, logopedė;

Anželika Taluntienė, psichologė;

Sekretorius – Eglė Giniūnienė, sekretorė – archyvarė.

 

Vaiko gerovės komisija vykdo šias funkcijas:

 • Remdamasi Lopšelio – darželio turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka Lopšelio – darželio ugdymosi aplinkos, jos saugumo, Lopšelio – darželio bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę;
 • Rūpinasi pozityvaus Lopšelio – darželio mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus Lopšelio – darželio vadovui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų;
 • Organizuoja Lopšelio – darželio bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse;
 • Organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • Teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, teikia siūlymus savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo;
 • Atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.