Menu Close

Eko tinklas

PATVIRTINTA

Kauno r. Lapių lopšelio-darželio

Direktoriaus

2017-03-02 įsakymu Nr.V-12

EKO UGDYMO PROGRAMA

Įvadas

Ekologinė savimonė formuojama kuriant visapusiškai skatinančią vaikų vystymąsi, bei plėtojančią individualią raišką aplinką, mokinant mylėti, saugoti, suprasti gamtą, jos reiškinius. Ekologinis ugdymas siejamas su menine raiška, kūrybiškumu, gamtos estetinių savybių išryškinimu.

 

 

Ekologinio ugdymo užuomazgos yra ir darželio ikimokyklinio ugdymo programoje „Viskas, kas geriausia vaikui“. Vienas iš ugdymo principų yra ugdymo aplinkos reikšmingumas – žinių kaupimas per patirtį, kuri įgyjama sąveikaujant su aplinkiniu pasauliu. Juk patiems mažiausiems aplinkinis pasaulis – yra namai, todėl ekologinis ugdymas turi prasidėti nuo mažens – namuose. Jei vaikas matys, kad tėveliai rūšiuoja šiukšles, taupiai naudoja vandenį ir elektrą, myli gėles ir gyvūnus- su tokia nuostata jis ateis į darželį, mokyklą. O ten turėtų susidurti su tokia pačia tvarka – tam, kad ekologinis ugdymas tęstųsi toliau, kaip vientisas procesas.

Šiandien Lapių lopšelyje–darželyje ugdytiniai taip pat mokinami ne tik pažinti, mylėti ir suprasti gamtą, bet ir skatinami imtis praktinių veiksmų, kad pagerintų darželio, namų, aplinkos, miestelio, o kartu ir visos šalies ekologinę būklę. Tai vyksta per įvairias veiklas, išvykas, projektus „Mes rūšiuojam“, organizuojant įvairias talkas, akcijas ,,Darom”, „Papuoškime darželį gėlytės žiedeliu“ ir t. t.

2016 m. Metodinėje taryboje (protokolas 2016-03-18 d. Nr. 2) inicijuotas ekologinio ugdymo darbo grupės sudarymas. Ši ekologinio ugdymo grupė, patvirtinta direktorės įsakymu (2016-04-26 Nr. V-26), inicijuoja ekologinius renginius, akcijas ir t.t. Darželio atstovai 2016 m. balandžio 25 d. dalyvavo „Nacionalinėje pamokoje EKO idėjos Lietuvai 2016“ kur buvo aptariamas EKO mokyklų tinklo steigimas, parengė ir pristatė stendinį pranešimą „Ekologinis ugdymas Lapių lopšelyje – darželyje“. 2017 m. vasario 8 d. Nr. 15 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos ir Kauno r. Lapių lopšelio-darželio dėl įstojimo į EKO mokyklų tinklą.

Programos tikslas: Ugdyti vaikų ekologinę savimonę.

Uždaviniai Priemonės Data Atsakingi
1.  Skatinti mylėti, saugoti ir suprasti gamtą, jos reiškinius. 1.1.Paminėti Žemės dieną. Kovo 20 d. Pedagogai
1.2.Paminėti pasaulinę gyvūnų dieną. Spalio 4 d. Darbo grupė
1.3.Organizuoti susitikimus su Vytėnų girininkijos girininkais. 1 k/m. Direktorė
1.4.Organizuoti edukacines išvykas į Vytėnų girininkiją 1 k/mėn. Grupių auklėtojos
1.5.Įsitraukti į tarptautinius EKO savimonę formuojančius projektus 2017 m. Grupių auklėtojos
1.6.Organizuoti susitikimą su Lapių pagrindinės mokyklos biologijos mokytoja 2018 m. II p. Grupių auklėtojos
1.7.Įgyvendinti respublikinį aplinkosauginį projektą „Mes rūšiuojam“. 2 k/m. Darželio bendruomenė
1.8.Inicijuoti akcijas žvėreliams globai žiemos metu. Pagal reikalą Grupių auklėtojos
2. Ugdyti vaikų kūrybiškumą skatinant antrinį žaliavų ir gamtinės medžiagos panaudojimą. 2.1. Parengti ir įgyvendinti EKO projektą įtraukiant socialinius partnerius 2017 m. Darbo grupė
2.2.Parengti vaikų darbų parodą panaudojant antrines medžiagas, gamtinę medžiagą. 2018 m. I p. Direktorės pavaduotoja ugdymui
2.3.Organizuoti kūrybines dirbtuves „Kuriu gamtoje“ 2 k/m. Grupių auklėtojos
2.4.Organizuoti pedagogų vaikų, vaikų tėvelių parodą iš antrinių žaliavų „Kitas gyvenimas“. 2019 m. I p. Direktorės pavaduotoja ugdymui
3.Vykdyti ekologinį švietimą kartu kuriant edukacinę aplinką 3.1. Dalintis patirtimi internetinėje erdvėje, spaudoje, rengiant stendinius pranešimus. 2 k/m. Direktorės pavaduotoja ugdymui
3.2. Parengti pranešimą tėvams „EKO ugdymas darželyje“ 2018 m. I p. Direktorės pavaduotoja ugdymui,

Grupių auklėtojos

3.3. Įsirengti žaliąsias zonas grupėse 2017 m. I p. Grupių auklėtojos
3.4. Organizuoti akcijas „Papuoškime darželį gėlytės žiedeliu“ 1 k/m. Direktorės pavaduotoja ugdymui
3.5. Organizuoti aplinkos tvarkymo  talkas 2 k/m. rudenį/pavasarį Darbo grupė
3.6. Organizuoti atliekų rūšiavimo mokymų dienas „Aš žinau“ 1 k/m. Grupių auklėtojos
3.7. Dalyvauti EKO tinklo renginiuose Pagal pakvietimą Darbo grupė
Laukiami rezultatai:

Formuosis ekologinio ugdymo savimonė mylint, saugant ir suprantant gamtą, jos reiškinius.

Edukacinė aplinka taps estetiškesnė plėtojant vaikų kūrybiškumą, dalyvaujant projektuose, akcijose, vykstant į edukacines išvykas, susitikimus, organizuojant menų dirbtuves..

Parengė

Ekologinio ugdymo darbo grupė