Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/sbtema/domains/lapiudarzelis.lt/public_html/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 426
Menu Close

Teisės aktai


IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23 593; 2003, Nr. 63 2853);

Valstybinė 2013-2022 metų švietimo strategija;

Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 “Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo (Valstybės žinios: 2010-04-30 Nr.50-2454);

Vaiko teisių konvencija ratifikuota 1995 liepos 3d. Nr.I-983, Vilnius;

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2011 m. kovo 17 d. Nr. IX-1281
(Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nauja redakcija).

ĮSTAIGOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Informaciją apie darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus galima rasti darželyje darbo laiku ir darželio interneto svetainėje:

  •  Įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles,
  •  Įstaigos nuostatus,
  •  Švietimo ir mokslo ministro įsakymus,
  •  Kauno rajono  tarybos nutarimus,
  •  Kauno rajono švietimo ir ugdymo skyriaus įsakymus,
  •  Įstaigos veiklos programą,
  •  Ugdymo planus.

VAIKŲ ATVEDIMO (PAĖMIMO Į NAMUS)

Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ TVARKA

1. Atvedant vaiką (-us) į lopšelį-darželį (toliau – darželis) būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, t.y. veido kaukę, respiratorių ar kitas apsaugos priemones ir pirštines.

2. Įeiti į darželį galima, tik paskambinus grupės telefonu (jis nurodytas ant lauko durų) ir gavus ikimokyklinio ugdymo mokytojos leidimą įeiti.

3. Jei prie įėjimo į darželį yra daugiau laukiančiųjų, laikytis saugaus 2 metrų atstumo ir nesibūriuoti daugiau negu 5 asmenims.

4. Įėjus į darželį dezinfekuoti rankas.

5. Rūbinėlėje nurengus vaiką palaukti, kol ikimokyklinio ugdymo mokytoja pamatuos jam temperatūrą ir įsitikins, kad nėra jokių kitų peršalimo ligų požymių (slogos, kosėjimo ir t.t.).

6. Pirmą kartą ateinant į darželį (po karantino) būtina pasirašytinai susipažinti su „Būtinosios sąlygos tėvams“ ir šį pasirašytą dokumentą pristatyti ikimokyklinio ugdymo mokytojai (pridedamas priedas, 1 lapas).

7. Atsiimant vaiką iš darželio, jei jis yra grupėje, laikytis tokios pačios saugios tvarkos (temperatūra nebus tikrinama).

8. Draudžiama vaikams neštis bet kokius žaislus, daiktus ar maisto produktus į ugdymo įstaigą.